E-mailový zpravodaj

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Anketa

Jak jste se dozvěděli o našem e-shopu?

V anketě hlasovalo celkem: 1408 hlasů


Celkem 1408 hlasů

Nejprodávanější

Škoda 105-130M, křídlo LR vana

Škoda 105-130M, křídlo LR vana

cena: 1 980 Kč (77,65 €)
Š 130RS - přední kapota s žebrováním

Š 130RS - přední kapota s žebrováním

cena: 3 990 Kč (156,47 €)
Š 100, 110R coupé, 130RS - zadní čelo

Š 100, 110R coupé, 130RS - zadní čelo

cena: 2 690 Kč (105,49 €)

Vysvětlivky příkazů

...... novinka
...... zboží v akci
...... akční balíček
...... výprodej
...... zboží skladem
...... zboží na objednání
...... momentálně vyprodáno
...... body kit
...... zakázková výroba

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
pana Miroslava Koša
Sídlo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, Zahradnická
116/4
Identifikační číslo: 10220313
DIČ: CZ6108171674
zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Brandýs nad Labem, sp.
zn. 79787/2008-Hro/70
(dále jen „Prodávající“)
pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.mkkosa.cz
Kontaktní údaje Prodávajícího:
Adresa pro doručování: Miroslav Koša
Zahradnická 116/4
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem
(dále jen „Kontaktní adresa“)
Adresa elektronické pošty: info@mkkosa (dále jen „Kontaktní email“)
Telefon: (+420) 326 903 918 (dále jen „Kontaktní telefon“)
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup
v internetovém obchodě „MK Koša“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného
na internetové adrese www.mkkosa.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní
obchodu“) provozovaném Prodávajícím.
1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího,
Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve
webovém rozhraní obchodu současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní
podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně
objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné
poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží
nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
2
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za
„kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o
poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou
na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní
obchodu a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace,
reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na
vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe
uchovat pro pozdější opakované zobrazení.
1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené
zákonem občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana
spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná
ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.
2. Vymezení pojmů
2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit
prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní
úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který
spotřebitelem je.
2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem
nebo s ním jinak jedná.
2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní
obchodu. Kupující je také Uživatelem.
2.4. Zboží prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu jsou modely
automobilů a dalších strojů, autodoplňky, spoilery, karbonové díly automobilů a
body kity, náhradní díly automobilů, hračky a další příbuzné zboží blíže
specifikované ve webovém rozhraní obchodu.
3
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, Kupující provádí
objednávání zboží:
• bez registrace ve webovém rozhraní obchodu, tj. přímo prostřednictvím
webového rozhraní obchodu (vyplněním formuláře či jinak) nebo
• prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním
objednávky na Kontaktní email Prodávajícího nebo
• prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním
telefonu Prodávajícího.
Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu)
musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení
zboží) a počet ks zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu
pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující na základě jím
provedené registrace ve webovém rozhraní obchodu přistupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující
provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
3.2. Uživatelský účet
3.2.1. Při registraci a při objednávání zboží (při využití uživatelského účtu i
jinak) je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje
uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně
povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány
za správné a aktuální.
3.2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do
uživatelského účtu je Prodávající povinen zachovávat mlčenlivost a bere
na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti
ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání
uživatelského účtu třetím osobám.
3.2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy
Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto
obchodních podmínek).
3.2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
4
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení třetích osob.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně
uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní
(včetně DPH), cel a dalších poplatků (především poplatků za recyklaci). Uvedené
ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží
Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo
dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodu a čl. 4 těchto obchodních
podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní
obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní obchodu uvedeno výslovně
jinak).
3.4. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy z
ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat,
ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
3.5. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím
sjednaných podmínek je zachována.
3.6. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na
uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží.
Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby
skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebo do
odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající poskytuje
různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro uplatnění. V případě, že sleva
nebo slevový kupon bude uplatněn Kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy či
slevového kuponu, má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového
kuponu odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu
nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.
Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou
uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce ve formě informací, nebo je u
slevy či marketingové akce uveden odkaz na webové rozhraní obchodu, kde jsou
pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány.
3.7. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné
informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní
obchodu, který obsahuje zejména informace o:
5
• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu, uvede jeho počet, případně
označení zboží podle položek v prezentaci/katalogu Prodávajícího, jeho
velikost a barvu; pokud Kupující barvu nezvolí, vyhrazuje si Prodávající
právo určit barevnou variantu sám na základě momentální dostupnosti),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží včetně dodací adresy,
• identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, včetně fakturačních údajů (pokud
je vyžadováno); a
• informace o nákladech spojených s balením, dopravou nebo dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).
3.8. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě
rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „elektronická adresa
Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto
potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu odst.
3.10 těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.
3.9. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či
telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na
výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou
a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména
neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je
Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje
podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet)
nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí
má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
3.10. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je
uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí
objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou,
a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak
úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho,
co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o
6
obdržení objednávky dle odst. 3.8 (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno),
nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
3.11. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to
zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních
podmínek).
3.12. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
Tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.13. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v
objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného
přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v
objednávce.
3.14. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení
ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není
Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou
cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle odst. 3.10
těchto obchodních podmínek.
3.15. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém
rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující
nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní
smlouvy.
3.16. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím dle odst.
3.10 telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp.
emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím dle
odst. 3.10 jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě
s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před
expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů
spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky. U zboží
vyráběného na míru či na přání Kupujícího lze zrušit objednávku pouze do
okamžiku, než se dané zboží začne vyrábět.
4. Platební a dodací podmínky
4.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také
náklady spojené s dodáním zboží, jejichž výše je uvedené ve webovém
rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li
7
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s
dodáním zboží.
4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších
způsobů uvedených ve webovém rozhraní obchodu i některým z níže uvedených
způsobů:
• platba v hotovosti – při zasílání zboží na dobírku nebo při osobním převzetí zboží
• bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 227325010/0300 pro platby v Kč
a pro platby v EUR na účet č. 4007534265/7500 (IBAN:
SK3975000000004007534265) (dále jen „Účty Prodávajícího“).
Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby
úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce
a budou uvedeny v přijetí objednávky.
4.3. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další
platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
4.4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR), ceny jsou
přepočítány kurzem uvedeným ve webovém rozhraní obchodu ke dni objednávky.
4.5. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou
platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad
3.000,- Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé
ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije).
4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná
při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti
pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě
bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě
kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně
z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po
uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
Kupujícího.
8
4.9. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním
převzetí zboží expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při
platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 3
pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání
objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.
4.10. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném
datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin
(zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho
cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se
plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré
závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající
právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude
Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti
uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený
mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány
k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu
nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
4.11. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní
způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen
Prodávajícím v přijetí objednávky.
4.12. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce
Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.
4.13. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy
v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu
nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u
Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem
500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších
nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou a dále
má právo od kupní smlouvy odstoupit.
4.14. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené
s takovým doručováním.
4.15. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení
zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží
Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany
Prodávajícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a
9
Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se
nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující
potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že
reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.
4.16. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží
převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla,
když je zboží pro něj připraveno k převzetí).
5. Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které
spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží, které bylo upraveno
podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo o dodávce zvukové nebo
obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od
převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve
lhůtě dle předcházející věty, a to na Kontaktní adresu Prodávajícího, či na
Kontaktní email Prodávajícího.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. těchto obchodních podmínek
se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak
než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od
kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu
vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním
obalu.
5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li
vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o
odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet,
osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí
obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
10
5.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek
je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem
zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které
od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní
smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo
(ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím
sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě
kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu
nesdělí), nebo složenkou typu C, s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za
podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li
Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
Prodávajícímu odeslal.
5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající
nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok
na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a
nákladů na dodání zboží.
5.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k
jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v
důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání
zboží.
5.10. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od
kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží
navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn
započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní
cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.
5.11. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu
bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého
byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů
od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).
11
5.12. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena
s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli
stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím
vrátit i poskytnutý dárek.
6. Odpovědnost za vady a reklamační řád
6.1. Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174
občanského zákoníku).
6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má
takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které
Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za
jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší
cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.
6.5. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u
Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle
reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace
se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
6.6. Reklamační řád
6.6.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a
uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s
12
ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.6.2. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je
spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při
převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
6.6.3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za
jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada
zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a
tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U
odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo
odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U
odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní
ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží
mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na
výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní
smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud
Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám
způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat
dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel,
vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní
smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu
její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu
z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu
Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo
věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné
obtíže.
6.6.4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené
k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené
reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím
nedohodnou jinak.
6.6.5. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na
adresu Prodávajícího.
6.6.6. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého
byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na
opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky
z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným
13
užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným
skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady
odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí
prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou
byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech
dle této věty právo na přiměřenou slevu.
Dále se záruka za jakost nevztahuje na poškození zboží způsobené:
• mechanickým poškozením zboží,
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné
spoje),
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou,
prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí
určenému pro používání výrobku,
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče
o zboží,
• přírodními živly,
• použitím neautorizovaného spotřebního materiálu,
• nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
• úpravami Kupujícího (nátěry, ohýbání atd.)
6.6.7. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
• Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
• Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující pro
oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude
zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na
webovém rozhraní obchodu.
• Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou
Prodávající nepřebírá) na adresu místa podnikání Prodávajícího
(nebo osoby určené k opravě). Při zasílání je Kupující povinen zboží
zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či
zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží, nebo
jiný dokument prokazující koupi zboží u Prodávajícího, spolu s
popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
6.6.8. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku
a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím
zboží, popřípadě nedbalostí.
7. Ochrana osobních údajů
14
7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů
pod registračním číslem.
00050589
/
001
7.3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od
adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce
nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní
údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení Kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo
pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo jeho
odepření se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by znemožňovala
uzavření kupní smlouvy.
7.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu
jakožto zpracovatele.
7.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu
včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen
o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z
databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní
údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují
externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou
osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro
doručení zboží.
7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
15
• požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána
oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno
oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu
osobních údajů přímo.
7.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou
předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.
8. Doručování
8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou
musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně
nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby
odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v
jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi
stranami.
8.2. Zpráva je doručena:
• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server
příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna
certifikátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
převzetím zásilky adresátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za
něj zásilku převzít) zásilku převzít,
• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí
uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a
to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
9. Závěrečná ustanovení
16
9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah
se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší
míru ochrany.
9.2. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a
obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah
řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o
jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné
z webového rozhraní obchodu.
9.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu
používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by
mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo
nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla
jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní obchodu a
užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při
zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou
zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.
9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a
činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování
předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce
(http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a
jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad
pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování
stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené
emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné
subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke
Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně
nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
9.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty,
fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační
letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní obchodu a
těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou
být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem
17
měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli
účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo
bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní obchodu.
Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se
zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a
označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
obchodními známkami příslušných vlastníků.
9.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo
nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele),
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují
písemnou formu.
9.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována
Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení
těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek
Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních
podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v
elektronické podobě zasláním emailem)
9.8. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku).
9.9. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou
společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá
souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a
Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání
webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované
souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google
přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto
informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a
vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele
webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také
poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo
budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google
nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která
má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout
používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém
prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat
veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní
18
obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností
Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
9.10. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a
povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti
vznikly.
9.11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající
Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014
pokračovat v nákupu

Přihlášení

Nákupní košík

Obsah Vašeho košíku:
nákupní košík je prázdný

Speciální přání

Miroslav Koša
E-mail:
ICQ:
000 000 0
Tel:
+420326903918
MSN:
Call me!

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Kontakt:
Vaše přání:
Opište prosím text z obrázku:
captcha

Novinky

Š 105 - 130 M Přední blatník - rozšířený lem o 25mm levý
cena: 2 990 Kč (117,25 €)
Š 105 - 130 M Přední blatník - rozšířený lem o 25mm pravý
cena: 2 990 Kč (117,25 €)
Škoda Felicia Fun - křídlo kompletní + brzda Hella
cena: 11 900 Kč (466,67 €)
Š 105 - 130 M - sériový přední celý blatník levý
cena: 2 990 Kč (117,25 €)
Š 105 - 130 M - sériový přední celý blatník pravý
cena: 2 990 Kč (117,25 €)